Algemene voorwaarden

ALGEMEEN
1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen
leden van BOVAG Autobedrijven en kopers of opdrachtgevers niet handelende in de uitoefening
van een beroep of bedrijf, met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto’s,
onderdelen en toebehoren daarvoor.

2. Zij zijn tot stand gekomen in april 1997 in overleg met de Consumentenbond en de
ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische
Raad en treden in werking per 1 oktober 1997. Zij zijn per 13 februari 2002 aangepast.
BOVAG zal deze Algemene Voorwaarden niet wijzigen dan nadat daarover overleg
is gepleegd met genoemde organisaties.

DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan
het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
– de in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij
wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
– de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte
auto dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
– de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan
wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
– de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan
wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
– de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel of
onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk
afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’;
– de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen
uitvoeren van werkzaamheden;
– de reparateur: degene die met betrekking tot een auto en/of onderdelen en toebehoren
daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;
– de garantie:
a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen en
toebehoren wordt verstrekt;
b. de garantie die is beschreven in het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte auto
(van BOVAG Autobedrijven) of in het aanvullende BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte
auto (van BOVAG Autobedrijven) dat door de verkoper kan worden verstrekt;
c. op werkzaamheden: de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie;

KOOP EN VERKOOP
Artikel 1 – De aanbieding
De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht
en is -indien een termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij
aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig
indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de
aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd.
Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen
van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

Artikel 2 – De overeenkomst
De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van
een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het
ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze
overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst
In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:
– de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele
toebehoren;
– de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de
prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
– de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering
van die auto;
– de afleveringskosten van de auto;
– de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
– de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever
optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze
derde).
– de wijze van betaling.

Artikel 4 – Prijswijzigingen/stijging
1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden
zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als
gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de even genoemde wijzigingen
tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeurs prijzen
en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe auto’s worden doorberekend.
De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst
te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na
het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving
plaats te vinden.

Artikel 5 – Het risico voor de auto
De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper.
De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke
levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor
rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen
ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan,
ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

Artikel 6 – De overschrijding van de leveringstermijn
1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de koper de
verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft afgeleverd,
heeft de koper het recht de overeenkomst zon- der rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de
gestelde termijn van drie weken de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen
deze termijn niet worden doorberekend.
2. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van
de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden
schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft de koper
het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.
3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan
de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te
ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is
overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen
het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op
het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren. In alle
gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een
blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 – Annulering
1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de
verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk
plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper
alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is
vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper binnen
10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper
schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat
geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper
tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.
2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan de
verkoper is geleverd.

REPARATIE EN ONDERHOUD
Artikel 8 – De opdracht
De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of elektronisch gegeven.
Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot
stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke
opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

Artikel 9 – Prijsopgave en termijn
De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van
de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de
opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij
benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden
overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de
meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen,
met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling
van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of
dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de
opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe
datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever
recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.

Artikel 10 – De rekening
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 11 – Stallingskosten
Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van
de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan de reparateur een binnen zijn bedrijf gehanteerde
of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in
rekening brengen.

Artikel 12 – Retentierecht
De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:
– de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn
geheel voldoet;
– de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden
aan dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
– de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met
de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet. De reparateur kan het retentierecht ook
uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de
Geschillencommissie Voertuigen genoemd in artikel 21 lid 2 of bij de rechter. De reparateur
kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende)
zekerheid, bijvoorbeeld via een storting in dépôt bij de Geschillencommissie Voertuigen,
heeft gesteld.

Artikel 13 – Vervangen onderdelen
De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever
ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft
verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden
afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims
volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze
onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld.
In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur,
zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 14 – Schadetaxatie
Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de
werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden
niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt,
dan wel indien de levering van een andere auto met de reparateur wordt overeengekomen.
De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke
daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd, waarbij partijen tot
uitgangspunt nemen de gedragsregels bij expertise, opgesteld in onderling overleg tussen
BOVAG, FOCWA, NIAV en NVV.

GARANTIE
Artikel 15 – Garantie op auto’s en onderdelen/toebehoren
1. Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 16 worden de wettelijke rechten
(waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst
beantwoordt) die een koper/opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van
beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten. Bij garagebezoek in verband met
de garantie bedoeld in dit artikel en in artikel 16 zorgt de verkoper ervoor dat op passende
wijze in de vervoersbehoefte van de koper zal worden voorzien.
2. Op nieuwe auto’s en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing
dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechten
zoals genoemd in lid 1.
3. Op gebruikte auto’s verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft
verklaard af te zien van BOVAG Garantie, minimaal zes maanden BOVAG Garantie, conform
de van tijd tot tijd door BOVAG in overleg met de ANWB en Consumentenbond vastgestelde
voorwaarden. De verkoper kan BOVAG Garantie verlenen indien het aankoopbedrag van
de gebruikte auto 4500 EURO of meer bedraagt of indien het aankoopbedrag weliswaar
minder bedraagt dan 4500 EURO maar wél meer is dan 35 % van de oorspronkelijke
cataloguswaarde van de auto. De verkoper heeft de kilometerstand bij Stichting Nationale
Auto Pas (NAP) gecontroleerd en dient deze stand te vermelden op de koopovereenkomst.
De verkoper staat er voor in dat de op de overeenkomst vermelde stand logisch is bevonden
door NAP, tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld dat deze onlogisch is, terwijl
de koper hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Op los geleverde gebruikte
onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese
Economische Ruimte vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s, tenzij koper
aantoont, dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte
afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen, inferieure brandstof etc.).

Artikel 16 – BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie
1. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering
van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte
materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de
auto weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog
op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de
niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te
voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op
een redelijke schadevergoeding.
2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de
reparateur daarvan in kennis stelt;
b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen; c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben
verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten
aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien
de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdracht- gever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de
hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Indien herstel in Nederland
plaatsvindt, dient die reparateur eveneens lid van BOVAG te zijn.
Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland
noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis
van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt
nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 17 – De betaling
1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschul- den. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen
of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving
van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/reparateur aangegeven bank- of
girorekening op het tijdstip van levering.
2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is
de verkoper/reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wet- telijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand
vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aange- merkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voor- waarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is verleend zonder
dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te
vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.
3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een
moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand.
4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de be- talingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum
een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veer- tien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te
betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de
ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze
rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke
en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de
wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan
(wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud
De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op
grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de
auto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn
rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei
vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn.
Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken die derden op de verkoper
zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte
eigendomsvoorbehoud.

Artikel 19 – Afwijkingen
Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene
Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.
Afwijkingen van het BOVAG Garantiebewijs, van het aanvullende BOVAG Garantiebewijs
voor een gebruikte auto en van de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie maken
deze ongeldig ten opzichte van BOVAG.

Artikel 20 – Bemiddelingsregeling
Een koper/ opdrachtgever die klachten heeft over de verkoop van een auto of over de
uitvoering van de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie ten opzichte van een verkoper/reparateur
die lid is van BOVAG Autobedrijven dient zich eerst tot deze verkoper/
reparateur te wenden. Wanneer dit niet heeft geleid tot een oplossing van zijn klachten,
kan hij zich wenden tot BOVAG Bemiddeling te Bunnik (telefoonnummer 0900 2692268
(35 eurocent/min), postadres Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik), met dien verstande dat
voor wat betreft klachten inzake de verkoop van een nieuwe auto deze bemiddelingsregeling
slechts hierop van toepassing is, wanneer door de koper niet kan worden geageerd
op basis van een door de fabrikant of importeur van de nieuwe auto afgegeven garantie.
Tevens is deze bemiddelingsregeling voor wat betreft klachten inzake de verkoop van een
gebruikte auto slechts van toepassing als koper terzake aanspraak kan maken op BOVAG
Garantie. BOVAG Bemiddeling zal in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der
minne op te lossen volgens een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis
wordt gebracht. In deze bemiddeling kan een oordeel worden gegeven over het aantal in
rekening gebrachte werkuren en de prijs van verwerkte materialen, één en ander met
inachtneming van de outillage van de desbetreffende werkplaats. Het werkplaatstarief
wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

Artikel 21 – Geschillenregeling
1. Deze geschillenregeling geldt alleen bij klachten of geschillen tussen de koper/opdrachtgever
enerzijds en de leden van BOVAG Autobedrijven anderzijds. Zij is voorts alleen
van toepassing op:
a. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe auto, tenzij door de koper kan
worden geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de auto afgegeven
garantie.
b. de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte auto waarbij koper niet uitdrukkelijk
schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie en waarbij de koopprijs
niet minder mag bedragen dan 4500 EURO of indien het aankoopbedrag weliswaar
minder bedraagt dan 4500 EURO maar wél meer is dan 35 % van de oorspronkelijke
cataloguswaarde van de auto.
c. de in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden genoemde BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie.
2. Is de in artikel 20 genoemde bemiddelingspoging niet geslaagd of geeft de koper/
opdrachtgever niet de voorkeur aan een bemiddeling, dan kan de koper/opdrachtgever
het geschil schriftelijk aanhangig maken bij de Geschillencommissie Voertuigen van de
Stichting Geschillencommissies Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Bordewijklaan
46, 2591 XR te Den Haag). In het geval dat is bemiddeld door BOVAG, dient de
koper/opdrachtgever het geschil binnen zes weken nadat is gebleken dat de bemiddeling
niet tot een oplossing heeft geleid, bij de Geschillencommissie Voertuigen aanhangig te maken.
In het geval dat niet door BOVAG is bemiddeld, dient de koper/opdrachtgever uiterlijk
drie maanden nadat hij de verkoper/reparateur de klacht heeft voorgelegd, het geschil bij
de Geschillencommissie aanhangig te maken.
3. De Geschillencommissie Voertuigen doet uitspraak in de vorm van een bindend advies
volgens een reglement dat beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht.
Dit reglement maakt deel uit van de onderhavige overeenkomst. Evenals bij de bemiddeling
kan in het bindend advies een oordeel worden gegeven over het aantal werkuren
en de prijs van de verwerkte materialen. In het bindend advies kan zo nodig het bedrag
worden bepaald van de kosten die nodig zijn voor uitvoering van werkzaamheden elders.
Deze kosten kunnen ter betaling aan de verkoper/reparateur worden opgedragen, indien
de Geschillencommissie Voertuigen oordeelt dat de kwaliteit van de door de verkoper/
reparateur verrichte werkzaamheden onvoldoende is.
4. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Voertuigen is de
koper/opdrachtgever een vergoeding verschuldigd.
5. Een uitspraak van de geschillencommissie zal in rechte niet aantastbaar zijn indien
meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op de
gewone rechter is gedaan.
6. BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden
indien verkoper/opdrachtnemer geen gevolg geeft aan het bindend advies en de daarop
volgende aanschrijving, terwijl er meer dan twee maanden zijn verstreken na de verzending
hiervan zonder dat er een beroep op de rechter is gedaan. De garantstelling van
BOVAG betreft een door BOVAG uit te keren bedrag van maximaal 910 EURO, tegen cessie
van de vordering van koper/opdrachtgever. Bij bedragen groter dan 910 EURO per geschil,
keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van 910 EURO uit aan
koper/opdrachtgever. Voor het meerdere wordt koper/opdrachtgever aangeboden om zijn
vordering aan BOVAG te cederen, waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig in rechte
zal vragen.
7. De garantstelling bedoeld in lid 6 geldt niet indien de rechter het bindend advies vernietigt.
In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van verkoper/
reparateur keert BOVAG alleen een bedrag tot maximaal 910 Euro per geschil uit en geldt
de garantstelling alleen als koper/opdrachtgever het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de
Geschillencommissie Voertuigen, voordat van een dergelijke situatie sprake is.
8. Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de koper/-opdrachtgever om het
geschil door de rechter te laten beslechten niet in de weg. Een eenmaal op de Geschillencommissie
Voertuigen gedaan beroep staat die keuze echter niet meer toe.

Artikel 22 – Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging
worden door verkoper/opdrachtnemer verwerkt in de zin van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/opdrachtnemer:
de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de koper/opdrachtgever
nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van
actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen
de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden, waaronder de importeur
van een merk voertuig, ten behoeve van direct marketingactiviteiten voor voertuigen. De
autogegevens worden opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale Autopas. In
dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometer- tellers te voorkomen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten
behoeve van directmailing activiteiten wordt het eventueel door de koper/opdrachtgever
bij verkoper/opdrachtnemer aan te tekenen verzet.