Garantievoorwaarden

BOVAG-garantiebewijs
Op deze pagina vindt u de bepalingen van het BOVAG-Garantiebewijs en een korte uitleg
over de BOVAG-reparatiegarantie.

Bepalingen van het BOVAG-Garantiebewijs
1. De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode van zes maanden na
afgifte van dit bewijs. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.
Door de garantie worden de wettelijke rechten die de koper niet
handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten.

2. De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet
waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode
ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel
voor rekening van de verkoper.

3. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke
onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van
de voor de aflevering door de verkoper verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder
de garantie.

4. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet,
verkeerd gebruik, of reparaties die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn
verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie bij schade, ontstaan door deelneming
aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven.

5. Niet onder de garantie vallen defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische
Ruimte, tenzij de koper kan bewijzen dat de defecten niet zijn ontstaan door de van
de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen
en brandstof etc.).

6. De koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden,
tenzij de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de
koper kan worden aangetoond aan de hand van de door de reparateur verstrekte
gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen. Indien herstel in Nederland
plaatsvindt, dient de reparateur eveneens lid van BOVAG te zijn. De kosten van elders
uitgevoerde reparatie worden vergoed tegen het in het bedrijf van de verkoper
geldende prijspeil.

7. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken
ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten
hieruit ook voor de koper mochten ontstaan.

8. De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires), banden, radio
en ruiten, alsmede veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht
en daaruit voortvloeiende defecten.

9. BOVAG Bemiddeling. Een koper die klachten heeft over de uitvoering van een garantie
dient zich eerst tot de verkoper te wenden. Wanneer dit niet heeft geleid tot een
oplossing van zijn klachten, kan hij zich wenden tot BOVAG Bemiddeling, postbus 1100,
3980 DC te Bunnik, telnr. 0900 269 22 68, 35 eurocent/min. BOVAG Bemiddeling zal in
het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne op te lossen volgens een
reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht.

10. Geschillenregeling:
a. Is de in het vorige lid genoemde bemiddelingspoging niet geslaagd of geeft de koper niet
de voorkeur aan een bemiddeling, dan kan de koper het geschil schriftelijk aanhangig
maken bij de Geschillencommissie Voertuigen van de Stichting Geschillencommissies,
p/a Postbus 90600 te Den Haag (bezoekadres Bordewijklaan 46 2591 XR te Den Haag).
In het geval dat is bemiddeld door BOVAG, dient de koper het geschil binnen zes
weken nadat is gebleken dat de bemiddeling niet tot een oplossing heeft geleid, bij
de Geschillencommissie Voertuigen aanhangig te maken. In het geval dat niet door
BOVAG is bemiddeld, dient de koper uiterlijk drie maanden nadat hij de verkoper de
klacht heeft voorgelegd, het geschil bij de Geschillencommissie Voertuigen aanhangig
te maken.
b. De Geschillencommissie Voertuigen doet uitspraak in de vorm van een bindend
advies volgens een reglement dat beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis
wordt gebracht.
c. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Voertuigen is de
koper een vergoeding verschuldigd.
d. Een uitspraak van de geschillencommissie zal in rechte niet aantastbaar zijn indien
meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op
de gewone rechter is gedaan.

11. BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden
indien verkoper/opdrachtnemer geen gevolg geeft aan het bindend advies en de
daarop volgende aanschrijving, terwijl er meer dan twee maanden zijn verstreken
na de verzending hiervan zonder dat er een beroep op de rechter is gedaan.
De garantstelling van BOVAG betreft een door BOVAG uit te keren bedrag van maximaal
910 EURO, tegen cessie van de vordering van koper/opdrachtgever. Bij bedragen
groter dan 910 EURO per geschil, keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het
maximale bedrag van 910 EURO uit aan koper/opdrachtgever. Voor het meerdere
wordt koper/opdrachtgever aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te cederen,
waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen.

12. De garantstelling geldt niet indien de rechter het bindend advies vernietigt. In geval van
faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van verkoper/ reparateur
keert BOVAG alleen een bedrag tot maximaal 910 EURO per geschil uit en geldt de
garantstelling alleen als koper/opdrachtgever het geschil aanhangig heeft gemaakt
bij de Geschillencommissie Voertuigen, voordat van een dergelijke situatie sprake is.

13. Deze garantie geldt uitsluitend indien BOVAG garantie is afgegeven door een bij BOVAG
aangesloten autobedrijf voor een auto, waarvan de koopprijs tenminste bedraagt:
4500 EURO of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan 4500 EURO
maar wél meer is dan 35 % van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto.

14. Het garantiebewijs mag niet worden aangevuld of gewijzigd. Deze garantiebepalingen
zijn tot stand gekomen in overleg met de ANWB en de Consumentenbond in het kader
van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg (CZ)van de Sociaal-Economische Raad.
BOVAG zal deze garantiebepalingen niet wijzigen dan nadat daarover overleg is
gepleegd met deze organisaties.

Aanvulling indien garantie verlengd tot 12 maanden
In aansluiting op het door de verkoper aan de koper verstrekte BOVAG Garantiebewijs van
6 maanden, waarvan de koper verklaart een exemplaar te hebben ontvangen, wordt deze
garantie onder dezelfde voorwaarden met een periode van 6 maanden verlengd en geldt
binnen deze periode tot een maximum van 20.000 kilometer na aflevering. De garantie
geldt voor de koper en niet voor de opvolgende rechtverkrijgenden. Door de garantie
worden de wettelijke rechten die de koper niet handelend in de uitoefening van beroep
of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten.

Aanvulling indien garantie verlengd tot 24 maanden
In aansluiting op het door de verkoper aan de koper verstrekte BOVAG Garantiebewijs
van 6 maanden, waarvan de koper verklaart een exemplaar te hebben ontvangen,
wordt deze garantie onder dezelfde voorwaarden met een periode van 18 maanden
verlengd en geldt binnen deze periode tot een maximum van 40.000 kilometer na
aflevering. De garantie geldt voor de koper en niet voor de opvolgende rechtverkrijgenden.
Door de garantie worden de wettelijke rechten die de koper niet handelend in de
uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten.